KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ 

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni, veri sorumlusu sıfatıyla faaliyet gösteren ve Bilişim Vadisi Deniz Caddesi D:No:143 Kat:6, 41400 Gebze/Kocaeli adresinde mukim METİX BİLİŞİM YAZILIM OTO. TEKNOLOJİ SAN.TİC.A.Ş. (METIX) tarafından aşağıdaki konularda bilgilendirilmenizin sağlanması amacıyla hazırlanmıştır;

 1. Metix’in ne tür kişisel veriler topladığını belirtmek,
 2. Bu kişisel verilerin nasıl kullanıldığını belirtmek,
 3. Metix’in kişisel verilerinizi kimlerle paylaşabileceğini açıklamak,
 4. Metix’in işlediği kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızın neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceğinizi açıklamak ve,
 5. Her türlü taleplerinize dair tarafımızla iletişim imkanlarınızı açıklamak.

I. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER 

İlgili KişiKişisel VerilerVerilerin Elde Edildiği Platform(lar)
Bireysel MüşteriAd, Soyad, T.C. Kimlik Numarası, E-Posta Adresi, Telefon Numarası, Doğum Tarihi, Bulunduğu İl, Unvan, CinsiyetSözleşmeler, Kayıt Formları,https://www.metix.com.tr
Kurumsal MüşterilerUnvan, Vergi No, Adres, , E-Posta Adresi, Telefon Numarası, Bulunduğu İl, Üyesi olan şirketler,Sözleşmeler, Resmi Kurumlara Sunulan Belgeler,https://www.metix.com.tr
Müşterinin Üyesi ŞirketlerUnvan, Vergi No, Adres, , E-Posta Adresi, Telefon Numarası, Bulunduğu İlAnket Formları, Sözleşmeler, Kayıt Formları,https://www.metix.com.tr

II. KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMACI VE İŞLEMENİN HUKUKİ DAYANAĞI

Yukarıdaki tabloda belirtilmiş olan kişisel veriler, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu‘nun (KVKK);

 1. 5.maddesinin 2.fıkrasının c bendi uyarınca sözleşmenin kurulması ve ifası için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;
 • Sunulan hizmetlerin (siparişi, teslimat yönetimi, bakiye görüntüleme vb.) yönetiminin yapılabilmesi,
 • Üye bilgilerinin toplanması ve destek faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Araştırma ve analiz ya da yeni ürün/hizmet geliştirme faaliyetlerinin yürütülebilmesi,
 1. 5.maddesinin 1.fıkrası uyarınca açık rızanıza dayalı olarak
 • METIX ve METIX’in hizmet verdiği (gerek STK’lar ve gerekse özel şirketler) kuruluşların hizmetlerinin tanıtımının yapılabilmesi,
 • www.metix.com.tr kapsamında ve kapsamı dışında kalan fakat Metix ile sözleşme ilişkisi bulunan üçüncü kişiler tarafından sunulan hizmetlere ilişkin pazarlama, promosyon, tanıtım, reklam faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla;
 1. 5.maddesinin 2.fıkrasının ç bendi uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;
 • 5651 sayılı kanun uyarınca trafik bilgisinin tutulabilmesi amacıyla;

bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenmektedir

III. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

Kişisel Verileriniz; bir kanuni yükümlülük bulunması veya mahkeme kararı ile talep edilmesi veya idari bir makamın talepte bulunması halinde talepte bulunan mahkeme ve idari makam ile paylaşılabilecektir.

Bununla birlikte, belirtilen platformlar üzerinden sağlamış olduğunuz Kişisel Verileriniz ilgili platform kapsamında veya İnovakademi Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ve iştirakleri tarafından sunulan diğer hizmetlere ilişkin işbu metinde yer alan işlenme amaçlarının yerine getirilmesi amacıyla;

1- KVKK’nın 5.maddesinin 2. Fıkrasının f bendi uyarınca temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Metix’in meşru menfaati gerektirdiği için;

 • Metix’in yapısı gereği yönetiminin yapılabilmesi amacıyla Metix’in yurt içinde ve yurt dışında bulunan diğer ilişkili olduğu şirketlere

2- KVKK’nın 5.maddesinin 1.fıkrası uyarınca açık rızanıza dayalı olarak;

 • Sizlere sunulan kampanya vb. tanıtım faaliyetlerinin yerine getirilmesi amacıyla gerekli işlemlerin yapılabilmesi için reklam ve medya ajanslarına ve Metix ile hizmet ilişkisi içerisinde bulunan yurt içinde veya yurt dışında faaliyet gösteren tedarikçi ya da Üye Kuruluş gibi diğer üçüncü kişilere

aktarılabilecektir

IV. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ

Sağlamış olduğunuz veriler, analiz formları, yazışmalar, IOS ve Android platformu, http://www.metix.com.tr  veya diğer platformlar vasıtasıyla elektronik ortamda toplanmaktadır

V. KİŞİSEL VERİLERİNİZLE İLGİLİ HAKLARINIZ

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin işlenmesi halinde buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması ya da değişmesi halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin ve kişisel verilerinizin silindiğinin yahut yok edildiğinin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.

Yukarıda yer alan haklarınızı kullanmak için yazılı olarak Bilişim Vadisi Deniz Caddesi D:No:143 Kat:6, 41400 Gebze/Kocaeli adresine veya info@metix.com.tr elektronik posta adresine müracaat edebilirsiniz. Başvurunuzun ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

Kişisel verilerinizin değiştirme, güncelleme ve/veya silme işlemlerini Metix ‘e ait web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden hesabınıza erişerek de yapabilirsiniz.

VI. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE KORUNMASINA İLİŞKİN ÖNLEMLER

Kişisel verilerin korunması ve güvenli bir ortamda saklanması bizim için son derece önemli bir konudur. Bu sebepten kişisel verileriniz, uluslararası standartlarda ve tüm teknik gerekliliklere sahip bir alt yapıda, üst düzey güvenlik önlemlerinin kullanıldığı sistemlerde saklanmaktadır. Bu saklama alanları, Metix’in sözleşme ilişkisiyle bağlı olduğu kurum ve şirketlerce, yurt içi/yurt dışında yerleşik depolama alanlarında mevcut olabileceklerdir.

VII. İLETİŞİM TERCİHİ
Kullanıcılar, iletişim kanalı tercihlerini Metix’e ait web sitesinden veya mobil uygulama üzerinden hesaplarına giriş yaparak ya da (0850) 346 28 74 numaralı çağrı merkezini arayarak her zaman güncelleyebilirler. Verdiğiniz iletişim iznini tamamen kaldırmak ve hiçbir kanalla tarafınıza herhangi bir ileti göndermemizi istemiyorsanız bu talebinizi info@metix.com.tr  adresine e-posta göndererek iletebilirsiniz.

Kullanıcılar; kişisel verilerin korunması ve izinli iletişimle ilgili her türlü taleplerini ve sorularını yazılı olarak Bilişim Vadisi Deniz Caddesi D:No:143 Kat:6, 41400 Gebze/Kocaeli adresine veya info@metix.com.tr elektronik posta adresine iletebilirler. Söz konusu talepleriniz ve sorularınız 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek, talebinizin sonucu ile ilgili olarak size bilgi verilecektir.